Privacyverklaring Voor Zorgverleners

Klik hier om een ​​exemplaar van het Privacyverklaring Voor Zorgverleners te downloaden of afdrukken.

1. INLEIDING EN SAMENVATTING

Bij Celgene zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk het is om de privacy van informatie van zorgverleners en andere medische professionelen (zoals bijvoorbeeld statistici, vertegenwoordigers van ziekenhuizen, klinieken, universiteiten, overheidsinstanties, non-profitorganisaties) met wie we omgaan (tezamen “Zorgverleners”) te beschermen. Hier zetten wij ons dan ook honderd procent voor in.

Deze verklaring bevat informatie over welke gegevens verwerkt worden, hoe en waarom, en over de rechten van individuen.

Verwijzingen naar ’Celgene’, ’groep’, ’aangesloten ondernemingen’, ’wij’, ’ons’ en ’onze’ zijn verwijzingen naar Celgene Corporation en zijn wereldwijde aangesloten ondernemingen.

2. INFORMATIE DIE WIJ OVER U ZOUDEN KUNNEN VERWERKEN

We houden alleen informatie over u bij die nodig is om onze relatie met u te beheren. Afhankelijk van de relatie kan het zijn dat wij de volgende informatie over u verwerken:

 • Algemene informatie: –naam, post- en/of e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en andere informatie zoals foto’s, digitale afbeeldingen en geluidsopnames, betalingsgerelateerde informatie, door de overheid uitgegeven identificatie (bijvoorbeeld rijbewijs, paspoort, fiscaal identificatienummer) overeenkomsten, communicatievoorkeuren, vragen gesteld aan Celgene of bijzondere voorwaarden (voedingsvoorkeuren/-vereisten, toegankelijkheidsinformatie).
 • Professionele informatie, zoals een functietitel, educatieve informatie, beroepskwalificaties, voorschrijfgeschiedenis, werkervaring, professionele licenties, netwerken en aangesloten bedrijven, programma’s en activiteiten waaraan werd deelgenomen, publicaties die geschreven werden of waaraan meegeschreven werd, prijzen, bestuurslidmaatschappen, professionele conferenties en evenementen, werkstatus, invloedsranglijsten, individuele reis- en onkosteninformatie.
 • Evaluerings informatie: zoals interne functioneringsgesprekken, feedback, evalueringen, klassificaties of functioneringsbeoordelingen aangaande professionele activiteiten en resultaten.

Transparantie-informatie: informatie in verband met betalingen en geleverde diensten, facturen en belastinggerelateerde informatie.

3. INFORMATIEBRONNEN

In de meeste gevallen zullen wij de informatie rechtstreeks van u verzamelen, hoewel we soms informatie over u zullen verkrijgen uit alternatieve bronnen, inclusief maar niet beperkt tot: publiekelijk toegankelijke bronnen (zoals websites, sociale media en andere digitale platformen, publicatiedatabases, tijdschriften, verenigingen, websites van redacties, nationale registers, professionele naslagwerken en databases van externe zorgverleners), of externe leveranciers en dienstverleners die in onze naam handelen.

4. WAAROM WE UW INFORMATIE VERWERKEN

We zullen  alleen informatie verwerken voor doeleinden die toegestaan zijn door de wetgeving, welke kan verschillen afhankelijk van waar u woont en waar we actief zijn. We zouden informatie over   u kunnen verwerken teneinde:

 • Onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, bijvoorbeeld reageren op vragen en opmerkingen , beheren van onze samenwerking en betalingen , beheren van gegevens waar internationaal of zakelijk reizen vereist is voor onderwijs of advies, u uitnodigen op onze evenementen of om aan onze activiteiten deel te nemen, verstrekken van advies  over activiteiten waarbij zorgverleners, zorginstellingen, patiëntenorganisaties, individuele patiënten en organisaties voor klinische onderzoeken betrokken zijn, en zorgverleners de nodige literatuur bieden om beslissingen te nemen op het vlak van behandelingen en andere commerciële activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot, het verstrekken van wetenschappelijke informatie;
 • Aan wetgevende, regelgevende en sectorale best practices en ethische verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld melden van interacties met zorgverleners voor transparantiedoeleinden handhaven van onze gebruiksvoorwaarden of andere wettelijke rechten , respecteren van de wetgeving, voorschriften en verzoeken van overheidsinstanties , zoals gegevensverzamelings- en rapportageverplichtingen inzake geneesmiddelenbewaking naleven, en het naleven van sectoriële normen en ons beleid ;
 • Strategische en onderzoeksdoelen te bereiken, Celgene werkt bijvoorbeeld samen met belangrijke opinieleiders om beter geïnformeerde en objectieve beslissingen te kunnen nemen;
 • Communicatie in de context van bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld communicatie met de individuen, entiteiten en instellingen in de context van onze bedrijfsactiviteiten. . Levering van diensten en beheer van de relaties met klanten en potentiële klanten. Marketing en commerciële communicatie zoals toegestaan door de wet.
 • Beveiliging te verzekeren en fraude te detecteren en voorkomen, bijvoorbeeld om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen en voor een veilige omgeving op onze evenementen en in onze faciliteiten of netwerken te zorgen.
 • Alle andere doelen die voor de relatie tussen Celgene en de zorgverlener relevant zijn.

We zullen informatie verwerken voor verdere doeleinden waar dit is toegestaan  (zoals voor archivering, wetenschappelijke of marktonderzoeksdoeleinden) of wanneer dit wettelijk is verplicht  (zoals het rapporteren van informatie voor Celgene’s verplichtingen op het vlak van risicobeheer en geneesmiddelenveiligheid).

Wettelijke grond voor de gegevensverwerking:

We zullen informatie verwerken op basis van een of meerdere volgende wettelijke gronden:

 • u hebt toestemming gegeven (in welke gevallen die toestemming altijd ingetrokken kan worden);
 • er moet voldaan worden aan onze contractuele verplichtingen tegenover u;
 • de verwerking is noodzakelijk om iemands vitale belangen te beschermen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor ons om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • in bepaalde omstandigheden is het verwerken van informatie noodzakelijk in het rechtmatige belang van Celgene of een derde partij – we verwerken bijvoorbeeld informatie voor wetenschappelijke en statistische onderzoeksdoeleinden, voor doeleinden in verband met geneesmiddelenveiligheid en risicobeheer, om zakelijke relaties en activiteiten uit te voeren, inclusief strategische en marketingactiviteiten.

De verwerking van informatie voor wetenschappelijk onderzoek wordt verenigbaar geacht met de oorspronkelijke doeleinden waarvoor de informatie in eerste instantie verzameld werd.

Houd er rekening mee dat als u een contract met ons hebt of informatie wettelijk vereist is en de gevraagde informatie niet gegeven wordt, we onze verplichtingen tegenover u of onze wettelijke rapportageverplichtingen mogelijk niet kunnen nakomen (bijvoorbeeld wanneer zorgverleners informatie over bijwerkingen geven).

 

Speciale gegevenscategorieën

Als aanvulling op het bovenstaande, verwerken we speciale persoonlijke gegevenscategorieën over individuen  in specifieke rechtsgebieden  – bijvoorbeeld informatie over de gezondheid van deze individuen,  uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.

We steunen ons op voorwaarden inclusief maar niet beperkt tot: :

 • indien mensen hun uitdrukkelijke toestemming geven (bijvoorbeeld toegankelijkheidsinformatie ingeval u evenementen van Celgene bijwoont);
 • indien vereist volgens de arbeidsrechten en -plichten;
 • of indien verwerking nodig is voor het verstrekken van gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde; en

indien nodig om redenen in verband met publiek belang op het vlak van de volksgezondheid, zoals bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen of het waarborgen van hoge normen inzake de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen.

5. WAAR WE UW INFORMATIE VERWERKEN

We hebben ons hoofdkantoor in de Verenigde Staten en zijn wereldwijd actief. Persoonlijke informatie is mogelijk toegankelijk voor ons hoofdkantoor in de Verenigde Staten en voor een aantal aangesloten ondernemingen en geselecteerde leveranciers en partners op wereldwijd vlak. Waar we informatie verwerken in landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming bieden als iemands eigen land, treffen we redelijke en passende wettelijke en beveiligingsmaatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik of openbaarmaking, inclusief maar niet beperkt tot het onderhouden van bindende contracten die een gepaste bescherming van informatie over mensen vereisen.

Voor inwoners van de EER – telkens wanneer we uw informatie buiten de EER en Zwitserland overdragen, zullen wij de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat er adequate voorzorgsmaatregelen genomen worden om uw informatie te beschermen. Deze voorzorgsmaatregelen omvatten het gebruik van standaard contractclausules die door de Europese Commissie goedgekeurd zijn.

6. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

We onthullen individuele informatie waar dit redelijkerwijs vereist is om onze legitieme bedrijfsdoelen na te streven en indien wettelijk verplicht. Informatie wordt alleen openbaar gemaakt in overeenstemming met de wetgeving, en waar mogelijk worden er passende voorzorgsmaatregelen getroffen om uw informatie te beschermen. Het kan zijn dat we informatie onthullen binnen Celgene Corporation evenals aan de.

Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren, kan het zij dat we ook informatie onthullen aan derden, zoals openbare/bevoegde instanties/overheidsinstanties (de overheid, inclusief sociale en uitkeringsafdelingen), derde partijen die ons diensten verstrekken ( zoals het uitvoeren van audits, IT-diensten, hulp bij onze klinische onderzoeken en studies of andere activiteitenop het vlak van naleving van de gezondheidszorg), zakenpartners en medewerkers (zoals externe wetenschappers). In het geval dat Celgene of vrijwel al onze bezittingen door een derde overgenomen worden –dan zal persoonlijke informatie die door ons over personen bewaard wordt, worden beschouwd als overgedragen bezittingen.

Het kan ook zijn dat we informatie onthullen om overeenkomsten met u af te dwingen; of om onze rechten, eigendommen of veiligheid van werknemers of patiënten of anderen (bijvoorbeeld bezoekers aan de gebouwen van Celgene) te beschermen.

7. KLASSIFICATIE, GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN UW RECHTEN

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gecombineerd met andere informatie die we mogelijks reeds in ons bezit hebben of hebben bekomen via publieke bronnen zoals wetenschappelijke of medische publicaties, nationale registers en het Internet. Waar toepasselijk kan het zijn dat we eveneens interne beoordelingen, evaluaties, klassificaties of rangorden van uw activiteiten of van uw site’s activiteiten, uitvoeren.

Celgene gebruikt een algoritme voor professionele zorgverleners op basis van hun onderzoeksactiviteit (inclusief publicaties) en vaardigheden (zoals aantal jaren ervaring en kwalificaties). De toepasselijke tarieven voor presentaties en evenementdeelnames van een zorgverlener worden op basis van zijn of haar classificatie bepaald.
De eindbeslissing wordt genomenn door een individu

8. INDIVIDUELE KEUZES: RECHTEN EN TOEGANG TOT INFORMATIE

Toegang, herziening, verwijdering

Volgens de toepasselijke privacywetgeving , hebt u mogelijks het recht om een kopie te vragen van uw informatie in ons bezit.. U hebt mogelijks ook het recht om die informatie te herzien, corrigeren of verwijderen. Uw rechten op die informatie kunnen aan beperkte wettelijke en regelgevende beperkingen onderworpen zijn. Raadpleeg de sectie ’Contact’ van deze privacyverklaring.

Keuzes over marketing

U hebt mogelijks het recht om bezwaar te maken tegen informatie die voor directe marketing gebruikt wordt, en voor het verzenden van wetenschappelijke informatie en nieuwsbrieven. Waar dit recht van toepassing is, gebruikt u de functie ’opt-out’ of ’uitschrijven’ in berichten. Als u zich online of via een van onze bronnen geregistreerd hebt en een gebruikersaccount hebt, kunt u hier uw informatie en voorkeuren bijwerken. Raadpleeg de sectie ’Contact’ van deze privacyverklaring.

Bezwaar tegen verwerking en bijkomende rechten

Volgens de toepasselijke privacywetgeving  kunt u, daar waar we ons baseren op legitieme belangen of openbaar belang om informatie te verwerken en waar we directe marketing uitvoeren, formeel bezwaar maken tegen de verwerking van uw informatie voor deze doeleinden. U dient uw ’bezwaar tegen verwerking’ duidelijk vermelden als u contact met ons opneemt om uw recht op bezwaar uit te oefenen.

In bepaalde omstandigheden hebt u de bijkomende rechten om aspecten van de verwerking van uw informatie te beperken of om te verzoeken dat een kopie van uw gegevens aan u of een derde partij in digitale vorm wordt bezorgd.

Raadpleeg de sectie ’Contact’ van deze privacyverklaring.

Een klacht indienen bij de Autoriteiten inzake Gegevensbescherming

U hebt mogelijks het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de desbetreffende autoriteit inzake gegevensbescherming of bij de toezichthoudende autoriteit indien u van oordeel bent dat we uw gegevens op een manier verwerkt hebben die in strijd is met de wetgeving of in schending van uw rechten onder de toepasselijke privacywetgevin. Zonder het recht te beperken om rechtstreeks bij een autoriteit een klacht in te dienen klagen, zetten  we ons in om persoonlijke informatie te beschermen. Klachten kunnen daarom rechtstreeks bij ons ingediend worden. Ga daarvoor naar de sectie ’Contact’ van deze privacyverklaring

9. HOE LANG BEWAREN WE UW INFORMATIE

We streven ernaar uw informatie niet langer te bewaren dan nodig voor het specifieke zakelijke doel of de doelen waarvoor deze verzameld is. Informatie kan langer bewaard worden als de wet- en regelgeving dit vereisen, of ons toelaten dit doen.

10. BESCHERMING VAN INFORMATIE - BEVEILIGING

We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om informatie te beschermen. Bij de verwerking van informatie van zorgverleners nemen we redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

11. WIJZIGINGEN AAN DE PRIVACYVERKLARING

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken door herzieningen op www.celgene.be/nl/celgene-algemeen-privacybeleid/privacyverklaring-voor-zorgverleners/ te publiceren. Bij materiële herzieningen kunnen we individuen rechtstreeks op de hoogte brengen wanneer dit wettelijk verplicht is, of plaatst het een prominente kennisgeving op www.celgene.be/nl/celgene-algemeen-privacybeleid/. Raadpleeg deze pagina regelmatig voor updates.

12. CONTACT

Voor zorgverleners in de Europese Economische Ruimte/Zwitserland, Azië, het Midden-Oosten, Afrika: als u vragen over deze privacyverklaring hebt of meer informatie over de privacypraktijken van Celgene wilt, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming door de Privacy Contacteer Ons in te vullen of een brief te sturen naar:

Europese Functionaris voor gegevensbescherming
Route de Perreux 1,
2017 Boudry,
Zwitserland

Voor zorgverleners in de VS en Canada, neem contact op met het hoofdkantoor van Celgene door het formulier in te vullen of een brief te sturen naar:

Privacyverantwoordelijke
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
Verenigde Staten

Laatst bijgewerkt in: mei 2018