Algemeen Privacybeleid

Klik hier om een ​​kopie van het Celgene Privacybeleid te downloaden of af te drukken.

INLEIDING EN SAMENVATTING

Ons engagement voor privacy

Bij Celgene zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk het is om de privacy van informatie van alle personen met wie we omgaan – inclusief patiënten, leden van het publiek, werknemers, regelgevende professionals, zorgverleners en zakenpartners – te beschermen. Hier zetten wij ons dan ook honderd procent voor in.

Over dit algemeen privacybeleid

Dit beleid is een overzicht van hoe Celgene Corporation en zijn wereldwijde aangesloten ondernemingen persoonlijke informatie verwerken. Het illustreert Celgenes inzet om ervoor te zorgen dat mensen in overeenstemming met de lokale wetgeving de keuze en controle over hun informatie behouden.

Reikwijdte van dit algemeen privacybeleid

Dit beleid is specifiek bedoeld om informatie te bieden aan gebruikers van onze website en mobiele applicaties, Celgene-aandeelhouders, leden van het publiek die met Celgene omgaan, patiënten die Celgene-producten gebruiken en mensen met wie we zaken doen (inclusief maar niet beperkt tot personeel van regelgevende autoriteiten, personeel van leveranciers en partners, en bezoekers van Celgene-kantoren). Dit beleid verstrekt ook informatie aan mensen die in aanmerking komen voor een baan bij Celgene (’Solliciteren bij Celgene’ in sectie ‎11 hieronder) en patiënten die deelnemen aan klinische onderzoeken omtrent Celgene-geneesmiddelen (’Informatie voor patiënten en onderzoeksdeelnemers’ in sectie 12 hieronder] over hoe ze meer informatie over specifieke privacypraktijken kunnen vinden. Informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technologie binnen digitale diensten van Celgene is te vinden in sectie 15, ’Cookies’, hieronder.

Naast deze algemene privacyverklaring is er meer informatie voor zorgverleners te vinden in de speciale privacyverklaring voor zorgverleners.

Verwijzingen naar ’Celgene’, ’groep’, ’aangesloten ondernemingen’, ’wij’, ’ons’ en ’onze’ zijn verwijzingen naar Celgene Corporation en zijn wereldwijde aangesloten ondernemingen. Een lijst van de aangesloten ondernemingen en de landen waarin ze zich bevinden, is beschikbaar op www.celgene.com.

INFORMATIE DIE CELGENE OVER U KAN VERWERKEN

Celgene kan informatie over u verwerken, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Algemene informatie zoals naam, post- en/of e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en andere informatie zoals foto’s en digitale beelden, betalingsgerelateerde informatie, door de overheid uitgegeven identificatie in overeenstemming met de wetgeving (bijv. rijbewijs, paspoort, professioneel licentienummer), overeenkomsten, uw communicatievoorkeuren; vragen die u aan Celgene stelt;
 • Professionele informatie zoals uw functietitel, educatieve informatie, beroepskwalificaties, werkervaring, professionele netwerken, programma’s en activiteiten waaraan u deelgenomen hebt;
 • Gezondheid, biometrische/genetische informatie in verband met identificeerbare of niet-identificeerbare personen, en alleen indien noodzakelijk en strikt toegestaan volgens de wetgeving (inclusief in verband met Celgenes programma’s inzake risicobeheer en geneesmiddelenveiligheid, of voor toegankelijkheidsdoeleinden voor bezoekers aan Celgene sites); en

Digitale informatie gegenereerd door uw gebruik van de websites en mobiele applicaties van Celgene, zoals IP-adres, geolocatie, apparaatnummer en via cookies verzonden gegevens.

INFORMATIEBRONNEN

In de meeste gevallen zal Celgene informatie rechtstreeks van u verzamelen, maar soms zullen we ook informatie over u verkrijgen uit openbare of externe informatiebronnen. Dit kan onder andere volgens de volgende scenario’s plaatsvinden:

 • Celgene kan uit openbare of externe bronnen informatie over zorgverleners verzamelen voor marketing- en onderzoeksdoeleinden en om professionele informatie te controleren (inclusief maar niet beperkt tot toegang tot openbaar toegankelijke informatie, nationale registers of externe databases).
 • Zorgverleners of andere derde partijen kunnen patiëntinformatie aan Celgene doorgeven indien nodig volgens de wetgeving voor geneesmiddelenveiligheid en risicobeheer.
 • Wanneer u de website van Celgene bezoekt, kan Celgene van uw computer of een ander door u gebruikt apparaat informatie verzamelen, zoals internetprotocol (IP), domeinnaam, internetserviceprovider (ISP), informatie over de datum en het tijdstip van uw verzoek en andere informatie die via traceertechnologieën verkregen wordt. Bekijk onze verklaring in verband met Cookies in sectie 15
 • Informatie kan gedeeld worden binnen de Celgene-groep van bedrijven, waaronder onze wereldwijde aangesloten ondernemingen.

WAAROM CELGENE UW INFORMATIE VERWERKT

Celgene zal uw informatie alleen verwerken voor doeleinden die toegestaan zijn door de wetgeving, die kan verschillen afhankelijk van waar u woont en waar Celgene actief is. Enkele mogelijke doeleinden zijn:

 • Celgenes relatie met personen, bijvoorbeeld om op vragen en opmerkingen te reageren, mensen voor Celgene-evenementen uit te nodigen, aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Samenwerkings- en onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om Celgene in staat te stellen beter geïnformeerde en objectieve beslissingen te nemen bij het identificeren van en in contact komen met zorgverleners en belangrijke opinieleiders, en bij het beheren van de samenwerkingsrelatie met zorgverleners.
 • Rekrutering, professionele informatie verwerken om personen te beoordelen op hun geschiktheid voor functies bij Celgene.
 • Marktonderzoek, professionele informatie over personen verwerken voor wettelijke marktonderzoeksdoeleinden. We verzamelen informatie door middel van enquêtes en interviews met patiënten en zorgverleners om ons te helpen onze producten te verbeteren.
 • Direct marketing, we verwerken informatie om mensen marketinginformatie te geven in overeenstemming met de lokale wetgeving (u kunt hierover keuzes maken – zie [link naar sectie ’Uw rechten’ van dit beleid]).
 • Wettelijke rapportage, indien nodig informatie verwerken om aan regelgevende verplichtingen te voldoen, met name wanneer deze gaan over verplichtingen op het vlak van geneesmiddelenveiligheid en risicobeheer, en verplichtingen op het vlak van uitgaventransparantie en soortgelijke specifieke vereisten voor de farmaceutische sector.
 • Andere doeleinden die in uw relatie met Celgene relevant zijn

Celgene zal informatie verwerken voor verdere doeleinden waar dit is toegestaan (zoals voor archivering, wetenschappelijke of marktonderzoeksdoeleinden) of wanneer dit wettelijk verplicht is (zoals het rapporteren van informatie voor Celgenes verplichtingen op het vlak van risicobeheer en geneesmiddelenveiligheid).

Wettelijke verwerkingsbasis

Celgene verwerkt informatie op basis van een of meer van volgende voorwaarden:

 • u hebt toestemming gegeven (in welke gevallen die toestemming altijd ingetrokken kan worden);
 • er moet voldaan worden aan onze contractuele verplichtingen tegenover u;
 • de verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • de verwerking is noodzakelijk om iemands vitale belangen te beschermen;
 • de verwerking is van publiek belang; of
 • de verwerking is in het rechtmatige belang van Celgene, bijvoorbeeld, Celgene verwerkt informatie voor wetenschappelijke en statistische onderzoeksdoeleinden, informatie over bezoekers en leverancierspersoneel van Celgene, informatie voor wetenschappelijke ontwikkeling, voor de verbetering van onze producten en diensten, om beveiligingsmaatregelen te treffen om de werknemers, aannemers, patiënten, informatie en andere bezittingen van Celgene te beschermen en om criminaliteit te voorkomen (zoals fraude, financiële criminaliteit en diefstal van intellectuele en industriële eigendom en om de integriteit van zijn productie- en andere activiteiten te waarborgen).

Speciale gegevenscategorieën

Als aanvulling op het bovenstaande, verwerkt Celgene speciale gegevenscategorieën over mensen in specifieke rechtsgebieden (waaronder de Europese Economische Ruimte) – bijvoorbeeld informatie over de gezondheid van mensen, gegevens in verband met genetica, religie, etniciteit, godsdienst, vakbondslidmaatschap, genetische en biometrische gegevens, seksuele geaardheid of seksleven – uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.

Celgene steunt onder andere op volgende voorwaarden:

 • indien mensen hun uitdrukkelijke toestemming geven (zoals patiënten die ermee instemmen om in marketingmateriaal van Celgene te verschijnen);
 • indien vereist volgens de arbeidsrechten en -plichten;
 • indien vereist voor iemands vitale belangen;
 • of indien verwerking nodig is voor het verstrekken van gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde, op grond van een contract met een zorgverlener en;
 • indien verwerking nodig is voor wetenschappelijk onderzoek.

WAAR CELGENE UW INFORMATIE VERWERKT

Celgene heeft zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten en is actief in Europa, Azië en Zuid- en Noord-Amerika. Informatie over u is mogelijk toegankelijk voor het hoofdkantoor van Celgene in de Verenigde Staten en voor een aantal aangesloten ondernemingen en geselecteerde leveranciers en partners van Celgene wereldwijd. Waar Celgene informatie verwerkt in landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming bieden als uw eigen land, treft Celgene redelijke en passende wettelijke en beveiligingsmaatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik of openbaarmaking, inclusief maar niet beperkt tot het onderhouden van bindende contracten die een gepaste bescherming van informatie over mensen vereisen.

Voor inwoners van de Europese Economische Ruimte (’EER’) – telkens wanneer we uw informatie buiten de EER en Zwitserland overdragen, zullen wij de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat er adequate voorzorgsmaatregelen genomen worden om uw informatie te beschermen. Deze voorzorgsmaatregelen omvatten het gebruik van standaard contractclausules die door de Europese Commissie goedgekeurd zijn.

OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Celgene onthult individuele informatie waar dit redelijkerwijs vereist is om zijn legitieme bedrijfsdoelen na te streven en indien wettelijk verplicht. Uw informatie wordt alleen openbaar gemaakt in overeenstemming met de lokale wetgeving, en waar mogelijk worden er passende voorzorgsmaatregelen getroffen om uw informatie te beschermen. Celgene kan informatie onthullen aan een lid van onze groep van bedrijven; dit zijn de aangesloten ondernemingen, het uiteindelijke holdingbedrijf en de dochterondernemingen van Celgene.

Om zijn activiteiten te kunnen uitvoeren, kan Celgene ook informatie onthullen aan derden, zoals openbare/bevoegde instanties/overheidsinstanties (de overheid, inclusief sociale en uitkeringsafdelingen), derde partijen die diensten aan Celgene verstrekken (inclusief, maar niet beperkt tot, het uitvoeren van audits, IT-diensten, hulp bij onze klinische onderzoeken en studies) en zakenpartners en medewerkers (zoals externe wetenschappers) die beoordelingen geven en Celgene helpen bij activiteiten op het vlak van naleving van de gezondheidszorg. Dit kan voorts ook in het geval dat Celgene of vrijwel al onze bezittingen door een derde overgenomen worden – persoonlijke informatie die door ons over personen bewaard wordt, zal dan als overgedragen bezittingen beschouwd worden – of als Celgene verplicht is om informatie van individuele personen openbaar te maken of te delen om aan wettelijke of regelgevende verplichtingen of verzoeken te voldoen.

Celgene kan ook informatie onthullen om overeenkomsten met mensen af te dwingen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van werknemers of patiënten van Celgene of anderen (bijvoorbeeld bezoekers aan de gebouwen van Celgene) te beschermen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN RECHTEN VAN INDIVIDUEN

Celgene neemt geen beslissingen louter op basis van geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering van individuele personen, tenzij wij u van andere methodes op de hoogte brengen.

INDIVIDUELE KEUZES: RECHTEN EN TOEGANG TOT INFORMATIE

Toegang, herziening, verwijdering

Volgens de privacywetgeving (bijvoorbeeld de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming), hebt u mogelijk het recht om een kopie te vragen van de informatie die Celgene over u heeft. U hebt mogelijk ook het recht om die informatie te herzien, corrigeren of verwijderen. Uw rechten op die informatie kunnen aan beperkte wettelijke en regelgevende beperkingen onderworpen zijn. Zie ’Individuele rechten uitoefenen’ hieronder.

Keuzes over marketing

U hebt mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen informatie die voor direct marketing gebruikt wordt, en voor het ontvangen van wetenschappelijke informatie en nieuwsbrieven. Waar dit recht van toepassing is, gebruikt u de functie ’opt-out’ of ’uitschrijven’ in berichten, of, als u zich online of via een van Celgenes bronnen geregistreerd hebt en een gebruikersaccount hebt, kunt u hier uw informatie en voorkeuren bijwerken. Zie ’Individuele rechten uitoefenen’ hieronder.

Bezwaar tegen verwerking en bijkomende rechten

Volgens de privacywetgeving (bijvoorbeeld de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming) kunnen individuen, daar waar Celgene zich baseert op legitieme belangen of openbaar belang om informatie te verwerken en waar Celgene direct marketing uitvoert, formeel bezwaar maken tegen de verwerking van hun informatie voor deze doeleinden (naast de ’Keuzes over marketing’ die hierboven uiteengezet werden). Individuen moeten hun ’bezwaar tegen verwerking’ duidelijk vermelden als ze contact met Celgene opnemen om dit recht op bezwaar uit te oefenen.

In bepaalde omstandigheden hebt u de bijkomende rechten om aspecten van de verwerking van uw informatie te beperken of om te verzoeken dat een kopie van uw gegevens aan u of een derde partij in digitale vorm wordt bezorgd.

Zie ’Individuele rechten uitoefenen’ hieronder.

Uw individuele rechten uitoefenen

Om uw individuele rechten uit te oefenen, vult u het korte formulier in dat hier beschikbaar is en uw verzoek wordt naar het meest geschikte Celgene-team doorgestuurd. Afhankelijk van de wetgeving en de aard van het verzoek kunnen mensen verplicht worden om aanvullende informatie te verstrekken (inclusief indien nodig om de identiteit van mensen te verifiëren).

Rechten van Europese individuen om te klagen bij autoriteiten inzake gegevensbescherming

Als iemand in een van de EER-landen of Zwitserland gelooft dat Celgene informatie verwerkt heeft op een manier die onwettig is of zijn/haar rechten schendt, of dat het de ’Algemene Verordening Gegevensbescherming’ heeft overtreden, heeft die persoon het recht om rechtstreeks bij de autoriteiten inzake gegevensbescherming te klagen.

Zonder het recht te beperken om rechtstreeks bij een autoriteit te klagen, zet Celgene zich in om persoonlijke informatie te beschermen. Klachten kunnen daarom hier rechtstreeks bij Celgene ingediend worden

HOE LANG CELGENE UW INFORMATIE BEWAART

Celgene streeft ernaar uw informatie niet langer te bewaren dan nodig voor het specifieke zakelijke doel of de doelen waarvoor deze verzameld is. Informatie kan langer bewaard worden als de wet- en regelgeving dit vereisen, of Celgene kan toegestaan worden dit doen.

BESCHERMING VAN INFORMATIE - BEVEILIGING

Celgene gebruikt passende technische en organisatorische maatregelen om uw informatie te beschermen. We nemen redelijke maatregelen om uw informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

SOLLICITEREN BIJ CELGENE

Celgene verwerkt informatie om sollicitanten te identificeren, sollicitaties te beoordelen en voor andere hr-processen die voor het evalueren en overwegen van sollicitaties nodig zijn. De verwerkte informatie kan informatie omvatten zoals uw functie, educatieve informatie, beroepskwalificaties, werkervaring, publicaties en wetenschappelijke activiteiten, professionele netwerken, programma’s en activiteiten waaraan u deelgenomen hebt.

Bij een sollicitatie kan Celgene verdere informatie verwerken, zoals een door de overheid uitgegeven identificatienummer, de belastingstatus, bankrekeninggegevens, details over een gekende beperking/noden in verband met de toegankelijkheid tot de werkplek, achtergrondinformatie, reizen en onkosten, het prestatiebeheer, gegevens van contacten in geval van nood, het loon, de werkuren, informatie in verband met vakanties en voordelen.

INFORMATIE VOOR PATIËNTEN EN ONDERZOEKSDEELNEMERS

Celgene verwerkt de informatie van patiënten die behandelingen en diensten van Celgene gebruiken, en van personen die deelnemen aan onderzoeken in verband met Celgene-geneesmiddelen. Daarnaast heeft Celgene mogelijk toegang tot patiëntinformatie via samenwerkingsovereenkomsten met derden (bijvoorbeeld genetische gegevens). Uw naam, identificatienummer en andere informatie die uw directe identificatie mogelijk maken, worden door een code vervangen. De gecodeerde onderzoeksgegevens worden enkel gebruikt voor de onderzoeksdoelen en voor opvolging van de veiligheid en doeltreffendheid van de onderzoeksmedicatie. Enkel daartoe gemachtigde leden van het personeel van de onderzoeksarts, personeel van Celgene of derden op wie Celgene een beroep doet voor het uitvoeren van het onderzoek, krijgen toegang tot de gegevens. Celgene kan de gecodeerde onderzoeksgegevens buiten uw land (bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten) overdragen om deze te verwerken of bij de bevoegde autoriteiten in te dienen. Zie sectie ‎5. ’Waar Celgene uw informatie verwerkt’ voor meer informatie.

Celgene heeft geen toegang tot de namen of contactgegevens van patiënten en onderzoeksdeelnemers en Celgene probeert geen mensen rechtstreeks te identificeren. Neem contact op met uw zorgverlener of de klinische onderzoekssite voor onderzoeksdeelnemers voor meer informatie over hoe uw informatie verwerkt wordt. Celgene verwerkt versleutelde informatie over patiënten en onderzoekspatiënten – deze informatie kan het geboortejaar, de initialen, een willekeurig geselecteerde unieke identificatie of een combinatie van deze zaken omvatten. Aan deze versleutelde gegevens kan informatie gekoppeld zijn over fysieke en psychische gezondheid, voeding, etniciteit, seksuele geaardheid, gezondheid en veiligheid en andere medische informatie. Informatie wordt uit klinische onderzoeken verzameld en kan speciale categorieën van persoonsgegevens bevatten.

Celgene kan informatie die tijdens het onderzoek verzameld is, ook met wetenschappers buiten Celgene delen voor verder wetenschappelijk onderzoek in het belang van de openbare gezondheid. Celgene verstrekt echter geen informatie over uw identiteit aan deze wetenschappers.

Daarnaast verwerken we de informatie die u ons vrijwillig geeft. Zo verwerken wij bijvoorbeeld informatie die u ons verstrekt bij het vragen om informatie over onze geneesmiddelen, voor zover dit nodig is om uw verzoek te beantwoorden. We gebruiken deze informatie in overeenstemming met de wetgeving.

Voor deelnemers en andere betrokken personen jonger dan 18 jaar wordt de informatie verwerkt in overeenstemming met de wetgeving en niet verwerkt zonder de voorafgaande toestemming van de ouder of wettelijke voogd

INFORMATIE VOOR ZORGVERLENERS

Celgene verwerkt informatie van zorgverleners, zoals contactgegevens voor zakelijke communicatie, contractuele, financiële en andere informatie in verband met verstrekte diensten en uitnodigingen voor evenementen en trainingsactiviteiten, informatie over beroepskwalificaties, informatie in verband met uw verwerkingsverzoeken en het beheer van bepaalde commerciële activiteiten.

Uw persoonsgegevens kunnen gekoppeld worden aan andere informatie die we mogelijk al over u hebben en/of die we via openbare bronnen verkregen hebben, inclusief maar niet beperkt tot wetenschappelijke en medische publicaties, nationale registers en internet. Als u deze informatie wenst te bekijken, raadpleegt u de sectie ’Contact’ hieronder.

Raadpleeg onze privacyverklaring voor zorgverleners voor meer informatie over hoe Celgene informatie van zorgverleners verwerkt

KINDEREN

De websites en mobiele applicaties van Celgene zijn niet bedoeld of ontworpen voor kinderen jonger dan 13 jaar. We verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie van personen van wie we weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar.

Zie sectie ‎12 ’Informatie voor patiënten en onderzoeksdeelnemers’ hierboven voor meer informatie.

GEBRUIK VAN COOKIES/’DO NOT TRACK’

Celgene kan op onze websites en andere digitale diensten technologie gebruiken die bekendstaat als ’cookies’, naast soortgelijke traceertechnologieën waaronder geolocatie op onze websites en mobiele applicaties. Een cookie is een klein gegevensbestand dat op uw apparaat geplaatst wordt en dat wij voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om uw ervaring efficiënter, sneller en eenvoudiger te maken: door uw voorkeuren, zoals uw voorkeurstaal, weergave en andere instellingen, te onthouden, uw sessie te onderhouden en voor authenticatiedoeleinden. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden. Deze cookies worden ook sessiecookies of authenticatiecookies genoemd.
 • Om nuttige kennis te verzamelen over hoe de site gebruikt wordt: door informatie te verzamelen over het aantal bezoekers en andere gebruiken. Dit helpt ons om onze sites te verbeteren. Deze cookies worden ook analytische cookies genoemd. Hiervoor gebruiken we diensten als Google Analytics, wat betekent dat Google en vergelijkbare leveranciers ook toegang tot deze informatie hebben (inclusief uw IP-adres en andere apparatuurnummers zoals het IMEI-nummer en het MAC-adres).
 • Om gemakkelijke toegang tot onze socialemediasites te bieden. Dit helpt ons om u naar sites als Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, YouTube of Pinterest te sturen en er onze content met u te delen. Deze plug-ins voor sociale media kunnen cookies en vergelijkbare technologie op uw computer of ander apparaat opslaan. Dit betekent dat de socialemediasites toegang tot deze informatie (inclusief uw IP-adres) hebben en kunnen zien dat u de site van Celgene bezocht hebt.

Uw webbrowser kan zo ingesteld worden dat cookies beheerd en zelfs geweigerd worden. Houd er wel rekening mee dat als u uw browser instelt om cookies automatisch te weigeren, uw gebruikerservaring bij het bezoeken van websites niet dezelfde zal zijn: uw voorkeuren worden mogelijk niet onthouden, sommige functies kunnen verloren gaan en u hebt mogelijk geen toegang tot bepaalde delen of functies van de sites.

Houd er rekening mee dat Celgene momenteel niet reageert op ’Do Not Track’-browserinstellingen. Celgene blijft nieuwe technologieën onderzoeken en kan een norm stellen zodra er een gecreëerd is.

Surf voor meer informatie over cookies, soorten cookies en hoe u cookies kunt beheren, inclusief hoe u ze kunt blokkeren en verwijderen, naar http://www.allaboutcookies.org

WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

Celgene kan dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door herzieningen op www.celgene.be/nl/celgene-algemeen-privacybeleid/celgene-algemeen-privacybeleid/ te publiceren. Bij materiële herzieningen brengt Celgene mensen rechtstreeks op de hoogte waar en wanneer dit wettelijk verplicht is, of plaatst het een prominente kennisgeving op www.celgene.be/nl/celgene-algemeen-privacybeleid/

CONTACT

Hebt u vragen over dit privacybeleid of wilt u meer informatie over de privacypraktijken van Celgene, neem dan contact met ons op.

U kunt contact opnemen met de Europese verantwoordelijke voor gegevensbescherming of de privacyverantwoordelijke van Celgene door het onderstaande contactformulier in te vullen of te schrijven naar:

(voor inwoners van de Europese Economische Ruimte/Zwitserland, Azië, Midden-Oosten, Afrika)

Europese Functionaris voor gegevensbescherming
Route de Perreux 1,
2017 Boudry
Zwitserland

(voor inwoners van de VS, Canada)

Privacyverantwoordelijke
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
Verenigde Staten

Laatst bijgewerkt in: mei 2018