Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE DIE ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN CELGENE BVBA (België en Luxemburg) VALT

Gelieve de onderstaande gebruiksvoorwaarden, die gelden voor alle bezoekers van de websites www.celgene.be en www.celgene.lu (hier “de website” genoemd) aandachtig te lezen.

Door de website te raadplegen stemt u ermee in de volgende gebruiksvoorwaarden na te leven:

Artikel 1 – ALGEMEEN
Artikel 2 – VERANTWOORDELIJKHEID
Artikel 3 – INTELLECTUELE EIGENDOM
Artikel 4 – BESCHERMING EN VRIJHEID VAN INFORMATIE – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS  EN NALEVING VAN DE WETGEVING BETREFFENDE COOKIES
Artikel 5 – CONTACTEER ONS

 

Artikel 1 – ALGEMEEN

Doelstellingen
De website is onbeperkt toegankelijk en bestemd voor het grote publiek.
Het doel van deze site is het bedrijf Celgene in België en Luxemburg voor te stellen. Deze site is geenszins bestemd om promotie te maken voor de producten die Celgene bvba of een of meer juridische entiteiten die deel uitmaken van Celgene wereldwijd commercialiseren.
Gebruiksvoorwaarden
De internetgebruikers krijgen toegang tot de website en mogen er gebruik van maken als ze de volgende voorwaarden en de toepasselijke wetgeving aanvaarden. Celgene bvba kan, gezien de permanente evolutie van het internet, de gebruiksvoorwaarden die zijn vermeld op de websites www.celgene.be en www.celgene.lu op elk moment wijzigen (toevoegingen en verwijderingen). Celgene bvba behoudt zich het recht voor de informatie die op de websites www.celgene.be en www.celgene.lu is gepubliceerd op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te laten wijzigen, te verwijderen of te laten verwijderen.

 

Artikel 2 – VERANTWOORDELIJKHEID

Verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site
Celgene bvba publiceert de informatie die via de website wordt verspreid uitsluitend ter informatie. Celgene bvba zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat deze informatie betrouwbaar (bronvermelding), actueel, volledig, relevant (in overeenstemming met de doelstellingen), toegelaten en gevalideerd (geldende reglementering) is, maar geeft hiervoor geen garanties. De toegang tot de website en het gebruik van de inhoud ervan gebeuren op risico van de gebruiker.

De website kan meningen van experten bevatten in verband met de inhoud van de site, of uittreksels uit persartikels. Dergelijke informatie geeft uitsluitend de mening weer van de geraadpleegde expert of de krant/het tijdschrift en niet noodzakelijk die van Celgene bvba. Celgene bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de volledigheid van de in dit kader gepubliceerde informatie en meningen. De meningen van de experten geven een persoonlijke visie weer en mogen nooit als de mening of verantwoordelijkheid van Celgene bvba worden beschouwd.

De inhoud van de website heeft in geen geval tot doel de behandeling of de professionele medische verzorging door een bevoegde arts te vervangen. De elementen van de site kunnen en mogen niet worden gebruikt om een diagnose te stellen of een behandeling te kiezen. Celgene bvba raadt alle gebruikers die gezondheidsproblemen hebben nadrukkelijk aan een arts of een andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg te raadplegen.

Beschikbaarheid en onderhoud van de site
De gebruiker erkent (i) dat het technisch onmogelijk is een volledig foutloze website aan te bieden en dat Celgene bvba zich daar niet toe kan verbinden; (ii) dat defecten de website tijdelijk niet beschikbaar kunnen maken; en dat (iii) de werking van de website kan worden verstoord door gebeurtenissen en/of elementen waarover Celgene bvba geen controle heeft, bijvoorbeeld, transmissie- en communicatiemiddelen tussen de gebruiker en Celgene bvba en tussen Celgene bvba, en andere netwerken.

Celgene bvba en/of haar leveranciers kunnen de werking van de website op elk moment geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent wijzigen of onderbreken om onderhoudsactiviteiten uit te voeren en/of verbeteringen/wijzigingen aan te brengen. Celgene bvba is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, opschorting of onderbreking van de werking van de website.

Aansprakelijkheidsbeperking
Celgene bvba doet al het mogelijke om de juistheid en de updates van informatie die verspreid wordt op de site te garanderen en behoudt zich het recht voor de inhoud ervan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Celgene bvba kan echter de juistheid, de nauwkeurigheid, de vernieuwingen of de volledigheid van de informatie die op de site ter beschikking wordt gesteld niet garanderen.

Bijgevolg en met uitzondering van directe schade als gevolg van een zware of opzettelijke fout van Celgene bvba, wijst Celgene bvba elke aansprakelijkheid af:

  • voor elke onnauwkeurigheid, onjuistheid of vergetelheid met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op de site;
  • voor elke schade als gevolg van een frauduleuze inbraak door een derde partij, die heeft geleid tot wijziging van de informatie of elementen die op de site ter beschikking worden gesteld;
  • en meer algemeen voor elke directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen ervan, zelfs als Celgene bvba op de hoogte zou zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, veroorzaakt door (i) de toegang van wie dan ook tot de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de site, (ii) het gebruik van de site, inclusief elke schade of virus die de informatica-uitrusting of elk ander eigendom van de gebruiker kan aantasten en/of (iii) het vertrouwen dat wordt gesteld in dergelijke informatie die direct of indirect van de site afkomstig is.

De elementen van de site of elke andere site worden ter beschikking gesteld in de “staat waarin ze zich bevinden” zonder enige impliciete of expliciete garantie van welke aard ook. Celgene bvba biedt geen impliciete of expliciete garanties, zonder beperking, voor hun handelswaarde of hun geschiktheid voor een bepaald doel.

De gebruiker van de website erkent dat hij de informatie die wordt voorgesteld op de sites www.celgene.be en www.celgene.lu uitsluitend op eigen risico gebruikt. Celgene bvba kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor elke directe of indirecte schade, van welke aard ook, die geheel of gedeeltelijk het gevolg is van het gebruik van de informatie op de site.

Verantwoordelijkheid voor het bezoek van de sites van derden door de gebruiker: Hyperlinks
Het is mogelijk dat u op de site hyperlinks aantreft die u kunnen doorsturen naar sites van derden, namelijk sites waarvoor een derde verantwoordelijk is. Aangezien Celgene bvba geen enkele controle heeft over deze sites en hun inhoud, erkent en bevestigt u dat Celgene bvba niet verantwoordelijk is voor deze sites of de inhoud die op deze sites beschikbaar is. Celgene bvba wijst ook elke verantwoordelijkheid af en staat niet in voor de inhoud, reclame, producten of alle andere elementen die aanwezig zijn op, of toegankelijk zijn via deze sites en de inhoud van derden.

U erkent en bevestigt bovendien dat Celgene bvba direct noch indirect aansprakelijk is voor schade of verlies, veroorzaakt of zogenoemd veroorzaakt door, of als gevolg van het gebruik van, of het geloof dat wordt gehecht aan deze inhoud, producten of diensten die toegankelijk zijn op, of via dit type sites van derden of inhoud die beschikbaar is op deze sites van derden.

 

Artikel 3 – INTELLECTUELE EIGENDOM

De sites www.celgene.be en www.celgene.lu en hun inhoud zijn eigendom van Celgene Corporation.

De documenten, de inhoud en de elementen die voor de website werden gecreëerd, zijn uitsluitend het eigendom van Celgene Corporation of van derden die Celgene bvba toestemming hebben gegeven ze te gebruiken. De presentatie van elk element, inclusief de merken, logo’s en domeinnamen, die op de website worden getoond, zijn beschermd door de wetten op het intellectuele eigendom en zijn eigendom van Celgene Corporation of er werd aan Celgene Corporation toestemming verleend om ze te gebruiken.

De gebruiker verwerft slechts een gebruiksrecht voor de informatie die beschikbaar is op de website (teksten, logo’s, afbeeldingen … ). Dit recht is beperkt tot persoonlijk en privégebruik. De gebruiker verwerft geen enkel reproductierecht, in welke vorm ook, tenzij het recht op één kopie, uitsluitend bestemd voor privé- en niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat de intellectuele eigendomsrechten en alle andere vermelde rechten worden gerespecteerd.

Celgene Corporation en Celgene bvba behouden zich het recht voor elke inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten gerechtelijk te vervolgen. Celgene Corporation/Celgene bvba staat uitsluitend het gebruik of hergebruik van documenten en pagina’s van de site toe in overeenstemming met de bepalingen van de privacywetten (wet van 8 december 1992 voor België en wet van 11 augustus 1982 voor Luxemburg) op voorwaarde dat alle reproducties de vermeldingen betreffende auteursrechten en het eigendomsrecht van Celgene bevatten.

 

Artikel 4 – BESCHERMING EN VRIJHEID VAN INFORMATIE – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS EN NALEVING VAN DE WETGEVING BETREFFENDE COOKIES

622/5000

Celgene verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar beleid en kennisgevingen, die door verwijzing in deze Voorwaarden zijn opgenomen. Ze zijn toegankelijk via de link http://www.celgene.be/nl/het-privacybeleid-van-celgene/ en door rechtsonder te klikken op “Privacybeleid”. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen indien u zich ervan bewust wordt dat persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden onjuist en / of verouderd zijn. Dienovereenkomstig aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enig verlies, kosten, schade of leed veroorzaakt aan een persoon als gevolg van onze redelijke afhankelijkheid van de nauwkeurigheid van persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

00/5000

Artikel 5 – CONTACTEER ONS

Hoe kan ik contact met u opnemen voor meer informatie?
Hier vindt u algemene contactgegevens.
Als u vragen heeft over uw privacy of als u meer wilt weten over de privacyprocedures van Celgene, kunt u contact opnemen met de Europese functionaris voor gegevensbescherming door het veld “Privacy Contacteer Ons” in te vullen.
U kunt ook contact met ons opnemen via de post op:

Celgene in België en het
Groothertogdom Luxemburg

Maatschappelijke Zetel Celgene bvba/sprl
Parc de l’Alliance – Gebouw D-E, Blok E1
Place du Luxembourg 1
B-1420 Eigenbrakel.

Wettelijke bepalingen:

Uitgever van de site
Celgene Sarl

Webhost
Celgene Corporation
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
VS
Update: 21 November 2018